Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ShoqBody en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van ShoqBody (hierna te noemen “de deelnemer”). 

 

Artikel 2: Aanmelding
1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door een profiel aan te maken de site of via de app.

2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van ShoqBody zodra hij/zij kan deelnemen.

 

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden 
1. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
2. ShoqBody behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 weken voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld.

 

Artikel 4: Trainingstijden 
1. ShoqBody behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen. 
2. Als de deelnemer zich opgeeft voor een les en daar vervolgens geen gebruik van maakt of niet aan deelneemt vindt geen restitutie plaats en vervalt het recht op deze les. Deze les wordt van uw pakket afgetrokken. 

3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is ShoqBody gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

 

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid 
1. ShoqBody aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. 
2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij ShoqBody, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. 
3. ShoqBody aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. 
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. 
5. Tevens zal de deelnemer ShoqBody vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

 

Artikel 6: Rechtstoepassing 
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met ShoqBody aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 
2. Door te komen sporten en/of inschrijving bij bij ShoqBody verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van ShoqBody te accepteren.

 

ShoqBody juli 2018